De Sprekers

Op deze pagina vindt u meer informatie over de plenaire sprekers. Bent u benieuwd naar de andere sprekers van UNLimited? Klik dan hier.

Koningin Máxima

H.M. Koningin Máxima is erevoorzitter van Stichting MIND Us. MIND Us wil dat jongeren grip krijgen op hun mentale gezondheid, zich veerkrachtig ontwikkelen en hulp weten te vinden als dat nodig is. De stichting richt zich op jongeren tussen de 12 en 27 jaar.

Robbert Dijkgraaf

Minister van OCW

Robbert Dijkgraaf - minister van OCW

Robbert Dijkgraaf is sinds 2022 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In zijn portefeuille vallen onder andere het hoger- en beroeps­onderwijs, weten­schaps­beleid en emancipatie. Dijkgraaf was tot 2021 directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton, V.S. en hoogleraar aan de Universi­teit van Amsterdam. Tot 2012 was hij president van de KNAW. Dijkgraaf werkte op het gebied van snaartheorie, quantum­zwaartekracht en het grens­gebied van wiskunde en deeltjes­fysica.

Peter Wennink

CEO bij ASML

Peter Wennink - CEO bij ASML
Peter Wennink is sinds 1 juli 2013 voorzitter en CEO van ASML. Hij heeft een achter­grond in Business en Finance en voor ASML werkte hij als partner bij Deloitte Accoun­tants met als specialisatie technology industry. Peter Wennink is lid van het bestuur van Captains of Industry Eindhoven Region, FME en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Daarnaast is hij lid van de Advies­commis­sie Natio­naal Groei­fonds.

Marc Klein Wolt

Directeur bij Radboud Radio Lab

Marc Klein-Wolt - directeur bij Radboud Radio Lab

Marc Klein Wolt is directeur en mede-oprichter van het Radboud Radio Lab van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij is assistant professor bij het departe­ment Astrophysics en richt zich op de ontwikkeling van instrumenten voor ruimte- en landgebaseerde astronomie. Klein Wolt is projectdirecteur van de Africa Millimeter Telescope in Namibië die onderdeel wordt van het wereldwijde netwerk Event Horizon Telescope

Elke van Boxmeer

Program host UNLimited 2023

Elke van Boxmeer - dagvoorzitter UNLimited 2023
Elke van Boxmeer is dagvoorzitter, journalist en presentator en werkte onder meer voor de NOS, het Financieel Dagblad en BNR Nieuwsradio. Ook maakt en presenteert ze diverse podcasts.

Ellen van der Werff

Rijksuniversiteit Groningen

Ellen van der Werff

Dr. Ellen van der Werff is als universi­tair docent omge­vings­psychologie ver­bon­den aan de Rijks­universi­teit Groningen en richt zich in haar onderzoek vooral op de sociale aspecten van duur­zaam­heid.
Ze maakt deel uit van de onder­zoeks­groep “Environmental Psychology” en houdt zich daarbinnen veelal bezig met omgevings­psycho­logie en de sociaal-psycho­logische processen die van invloed zijn op (on)duur­zaam gedrag. Van der Werff kijkt naar de factoren die van invloed zijn op hoe mensen met hun omgeving omgaan en onder­zoekt hoe bepaalde strate­gieën duurzaam gedrag kunnen stimu­leren.

Peter-Paul Verbeek

Universiteit van Amsterdam

Peter-Paul Verbeek

Peter-Paul Verbeek (1970) is Rector Magnificus van de Universiteit van Amsterdam en hoogleraar ‘Filosofie en ethiek van wetenschap en Technologie in een ver­anderende wereld’. Tot oktober 2022 was hij universiteits­hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek en weten­schappe­lijk co-directeur van het DesignLab van de Universi­teit Twente. Hij is tevens voorzitter van de UNESCO World Commission for the Ethics of Scientific Knowledge and Technology (COMEST) en voorzitter van de ECP begeleidings­commissie Ethiek en Digita­lisering.

Kaylee Hakkel

COO van Mantispectra

Dr. Kaylee Hakkel is de COO van MantiSpectra, een spin-off van de Technische Universiteit Eindhoven. Tijdens haar PhD in Technische Natuurkunde aan de TU/e heeft ze aan het design, de fabricatie en karakterisatie van de spectrale sensoren gewerkt die nu door MantiSpectra gecommercialiseerd worden. Naast haar onderzoek werd ze in 2019 de oprichtende voorzitter van de Photonics Society Eindhoven. Deze organisatie verzorgt activiteiten voor master en PhD studenten actief in het optica en fotonica vakgebied.

Annetje Ottow

Annetje Ottow is ruim 2,5 jaar voorzitter van de Universiteit Leiden. Zij is hoogleraar economisch publiekrecht gespecialiseerd in toezicht in de telecomsector, en was eerder vicevoorzitter van het CvB van de Universiteit Utrecht. Komend jaar is zij tevens voorzitter van Leiden-Delft-Erasmus.

Otto Raspe

Otto Raspe heeft meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van onderzoek naar sectorale, regionale en stedelijke ontwikke­lingen, de impact van ruimte­lijke investeringen en econo­mische benchmarks in een breed welvaarts­perspectief. Zijn werk legt zich toe op trends en ontwikke­lingen in de kennis­economie, inno­vatie, ondernemerschap en stedelijke en regionale economie (onder meer arbeids- en woning­markten).

Ilknur Dönmez

Ilknur is sinds 2022 MT lid Ondernemerschap bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met het Startup- en Scaleup beleid maakt ze zich sterk voor de kansen van nieuwe technologie en de maatschappelijke impact daarvan. Ze bouwt hierbij op haar kennis en ervaring vanuit gemeentelijk en regionaal niveau en zoekt de samenwerking met verschillende overheidslagen, het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en het maatschappelijk middenveld.

Henk van Houten

Henk is Bestuursvoorzitter van de Netherlands Academy of Engineering. Als voormalig CTO en Head of Global Research bij Philips stond hij aan de basis van de transitie van Philips naar een gespecialiseerd healthtech bedrijf. Henk is innovatie adviseur bij Quantum Delta en als lid van de adviesraad betrokken bij zowel AI Ned als het Innovatiefonds Noord-Holland.

Margrethe Jonkman

Margrethe is per 1 november 2023 benoemd tot Voorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam. Naast deze nieuwe functie is Margrethe momenteel onder meer voorzitter van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Agri&Food, lid van de Raad van Toezicht Universitair Medisch Centrum Groningen en voorzitter commissie Faciliteiten Toegepast Onderzoek. Als voormalig voorzitter van de Netherlands Academy of Technology and Innovation was ze nauw betrokken bij eerdere edities van de Academic Startup Competition.

Annelien Bredenoord

Annelien Bredenoord is rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij studeerde theologie en politicologie aan de Universi­teit Leiden en promoveerde in 2010 in de medische ethiek aan de Universiteit Maastricht en werkt op het snijvlak van gezondheids­zorg, technologie en innovatie, ethiek en politiek. In 2014 werd Bredenoord geïnstalleerd als lid van de Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten­schap­pen (KNAW). In 2017 is ze benoemd tot hoogleraar Ethiek van Biomedische Innovatie aan het UMC Utrecht. Daarnaast is zij sinds 2015 Eerste Kamerlid voor D66 en sinds 2019 fractie­voorzitter.

Tim van der Hagen

Tim van der Hagen is voorzitter van het College van Bestuur en tevens rector magnificus van de TU Delft. Hij studeerde Technische Natuurkunde aan de TU Eindhoven waarna hij Decaan werd van de faculteit Technische Natuur­weten­schappen bij de TU Delft. Naast bestuurslid bij de Federatie 4 Technische Universiteiten (4TU) is hij ook lid van de commissie Technologie en Innovatie van VNO-NCW en van de Raad van Commissarissen van de Gasunie. Hij was voorzitter van de Taakgroep Innovatie van het Klimaatakkoord die begin 2019 de IKIA (Integrale kennis- en innovatieagenda voor klimaat en energie) heeft afgeleverd.

Louise Elffers

Louise Elffers is als bijzonder hoogleraar Kansengelijkheid in het Onderwijs verbonden aan de programmagroep Onderwijswetenschappen aan de UvA. Zij is tevens lector Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad aan de Hogeschool van Amsterdam en directeur van het Kenniscentrum Ongelijkheid, een samenwerkingsverband van de Gemeente Amsterdam, de UvA, VU, HvA en Inholland. Zij richt zich in haar werk op de inrichting van onderwijs(stelsels) en de invloed van die inrichting op de schoolloopbanen van jongeren met verschillende onderwijs- en thuisachtergronden.

Andy Lurling

Andy is de founding partner van LUMO Labs met een focus op investeringen in early-stage emerging- and deep tech startups gericht op sustainable cities en communities, gezondheids­zorg en onderwijs. Via het TTT-AI programma is Andy nauw betrokken bij de ontwikkeling van AI ventures die ontstaan vanuit een academische omgeving.

Arjan Goudsblom

Arjan Goudsblom organiseert als Connector Deep Tech bij Techleap de Academic Startup Competition, een nationaal platform waar de beste academische ondernemers worden uitgedaagd om het beste in zichzelf naar boven te halen. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de spinoff analyse: een historisch overzicht van alle research based startups in Nederland en hun progressie. Arjan is tevens co-founder van Preneurz.Amsterdam, dat universiteiten ondersteunt bij het verbinden van academische kennis aan ondernemerschap.

Ilknur Dönmez

Ilknur is sinds 2022 MT lid Ondernemerschap bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met het Startup- en Scaleup beleid maakt ze zich sterk voor de kansen van nieuwe technologie en de maatschappelijke impact daarvan. Ze bouwt hierbij op haar kennis en ervaring vanuit gemeentelijk en regionaal niveau en zoekt de samenwerking met verschillende overheidslagen, het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en het maatschappelijk middenveld.

Henk van Houten

Henk is Bestuursvoorzitter van de Netherlands Academy of Engineering. Als voormalig CTO en Head of Global Research bij Philips stond hij aan de basis van de transitie van Philips naar een gespecialiseerd healthtech bedrijf. Henk is innovatie adviseur bij Quantum Delta en als lid van de adviesraad betrokken bij zowel AI Ned als het Innovatiefonds Noord-Holland.

Ralph Meulenbroeks en Ghislaine van Bommel

Exploring ways to implement well-being support initiatives for students

Student well-being forms the basis of a structure on campus where students flourish and can develop their talents. However, in order to validate interventions and measures, we often lack the indicators to perform online and continuous monitoring of our – often well meant – initiatives. First, the theoretical background on student well-being in terms of Self-Determination Theory as well as practical implications of well-being initiatives are briefly presented. Thereafter, participants are invited to brainstorm about ways to monitor and promote student well-being, and opportunities for cooperation between universities in this important field. All university students and staff are welcome to join!